This website uses cookies, among others to analyse this website and to make this website more user-friendly. By clicking 'Allow cookies' you give us permission to use these. 

Decline cookies Accept cookies

Terminology list

DUTCH

ENGLISH

A

 

Academisch gerichte opleiding

Academically oriented programme

Academische bacheloropleiding

Academic Bachelor's programme

Academische oriëntatie

Academic orientation

Academisering (van opleidingen)

Strengthening/enhancing the research component in teaching/programmes

Accreditatie

Accreditation

Accreditatiebesluit

Accreditation decision

Accreditatie van rechtswege

Accreditation by virtue of law

Accreditatiekader

Accreditation framework

Accreditatieorgaan/-organisatie

Accreditation organisation

Adviesrapport Advice report

Afgekeurd visitatierapport

Rejected assessment report

Afstudeerrichting

Specialisation

Algemeen bestuur

Board

Ambtshalve geregistreerde instelling

Statutory registered institution

B

 

Bachelor

Bachelor’s degree

Bachelor na bacheloropleiding

Advanced bachelor’s programme

Bacheloropleiding

Bachelor’s programme

Basiskwaliteit

Generic quality

Basisopleiding

Undergraduate programme

Beginnende beroepsbeoefenaar

Newly-qualified professional

Bekostigd / Niet-bekostigd

Publicly funded / Privately funded

Bekostigen (opleiding/instelling)

To fund

Belanghebbenden (intern, extern) Stakeholders (internal, external)

Beleidsmedewerker

Policy advisor

Benaming in CROHO/Hogeronderwijsregister
(cf. graad)

Nomenclature in CROHO/Hogeronderwijsregister
(cf. degree)

Beoordelingskader

Assessment framework

Beoordelingsschaal

Assessment scale

Beroepsgerichte oriëntatie

Professional orientation

Beroepspraktijk

Professional practice

Beslisregels

Assessment rules

Bijzonder kenmerk

Distinctive feature

Bijzondere kwaliteit

Distinctive quality

Bijzondere kwaliteitskenmerken

Distinctive quality features

C

 

College van Bestuur (hogeronderwijsinstelling)

Executive Board
(higher education institution)

Concretiseren (concretisering)

Specify/To specify (specification)/To make explicit

Cursusduur / Studieduur

Length of studies / programme length

Criterium / criteria

Criterion / criteria

D

 

Decreet (FL) / Wet (NL)

Law / Act of Parliament

Decretaal (FL) / Wettelijk (NL)

By law

Diploma (hoger onderwijs)

Degree

Diploma (andere niveaus)

Diploma

Directeur

Managing Director

Discipline (wetenschappelijke discipline)

Discipline

Doelstellingen

Aims and objectives

Domeinspecifiek

Discipline- / Subject-specific

E

 

Eindoordeel

Final conclusion (of a panel)

Eindkwalificaties

Learning outcomes

Erkend

Recognised

Erkende opleiding

Recognised programme

Erkenningscommissie

Recognition Commission

Europese hogeronderwijsruimte

European Higher Education Area

Evaluatieorganisatie (NL)

Quality assessment agency (NL)

Evaluatieorgaan (VL)

Quality assessment agency (FL)

Evaluatierapport Assessment report

Externe (kwaliteits)beoordeling

External (quality) assessment

Equivalentie

Equivalence

Equivalentiecriteria

Criteria for equivalence

F

 

Facet / criterium / criteria

Standard / criterion / criteria

Financieren

To fund

Financiering door de overheid

Public funding

G  

Generieke kwaliteitswaarborgen

Generic quality standards

Gepubliceerde externe beoordeling

Published external assessment report

Gerealiseerd niveau

Achieved learning outcomes

Geregistreerde instelling

Registered institution (Non-statutory registered)

Getuigschrift

Certificate

Graad

Qualification

Graad / diploma verlenen

To award a qualification / degree

H

 

HBO5

Associate Degree

HBO5-opleiding

Associate degree programme

Hbo-bachelor

Bachelor’s degree (professional orientation)

Hbo-master

Master’s programme (professional orientation)

Hbo-oriëntatie

Professional orientation

Hoger onderwijs

Higher education

Hogeronderwijsinstelling

Higher education institution

Hogeronderwijsregister

Higher Education Register

Hogeschool (NL)

University of applied sciences (NL)

Hogeschool (VL)

University college (FL)

I / J

 
Ingeschreven studenten Enrolled students

Instelling

Institution

Instellingsreview (uitgebreide ~)

Institutional review (extensive ~)

Instellingstoets kwaliteitszorg Institutional audit

Instromende studenten (~afkomst)

Incoming students (~origin)

Instroom (van studenten)

Enrolment (of students)

Instroomvereisten

Enrolment requirements

Interne en externe kwaliteitszorg

Internal and external quality assurance

Interne kwaliteitszorg

Internal quality assurance

Inzet van personeel

Staff commitment / Commitment of staff

ISO (Interstedelijk Studenten Overleg)

Dutch National Students Association

K

 

Kenmerk

Feature

KNAW (Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen)

Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

Kwalificatie

Qualification

Kwalificatieraamwerk

Qualification framework

Kwaliteitsbeoordeling

Quality assessment

Kwaliteitsborging

Quality assurance

Kwaliteitscode Quality Code
Kwaliteitscultuur Quality culture
Kwaliteitskenmerken Quality features

Kwaliteitsmaatstaven

Quality standards

Kwaliteitstoets

Quality review

Kwaliteitswaarborg

Quality guarantee

Kwaliteitszorg

Quality assurance

Kwaliteitszorgorganisatie

Quality assurance agency

L

 

Levenslang leren

Lifelong learning

Lijst (getoetste opleidingen)

List of (initially accredited programmes)

Locatiebezoek Site visit

LSVb (Landelijke Studentenvakbond)

Dutch National Union of Students

M

 

Macrodoelmatigheid

Macro-efficiency

Macrodoelmatigheidstoets

Macro-efficiency check

Master

Master’s degree

Master na masteropleiding

Advanced master’s programme

Masteropleiding

Master’s programme

Masterproef

Master's thesis

Materiële voorzieningen

Facilities

Methoden die bij de zelfbeoordeling worden gebruikt

Methods used in the self-assessment process

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (NL)

Ministry of Education, Culture and Science (NL)

Ministerie van Onderwijs en Vorming (VL)

Ministry of Education and Training (FL)

N

 

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO)

Nederlandse Kwalificatiestructuur Dutch Qualification Structure

Negatieve accreditatie

Negative accreditation decision

Niet-bekostigd / Bekostigd

Privately funded / Publicly funded

Niveau (van een opleiding)

Level (degree level)

NRTO (Nederlandse Raad voor
Training en Opleiding)

Platform of recognised private training institutions

O

 
Onderbouwen/-ing To substantiate/-ion

Onderwerp / facet / criterium / criteria

Theme / standard / criterion / criteria

Onderwijsinhoud

Educational / study contents

Onderwijsleeromgeving Teaching and learning environment

Onderwijsproces

Teaching and learning (process)

Onderwijsrendement

Study progress

Opleiding

Programme

Orientation

Oriëntatie

Overgangsaccreditatie

Accreditation by virtue of law

Overgangsregeling

Transitional arrangement

Overwegen/-ing To consider/-ation

P

 

Panel (visitatiecommissie)

(assessment) panel

Personeel

Staff

Positief getoetste nieuwe opleiding

Positive initial accreditation decision

Positieve accreditatie

Positive accreditation decision

Postgraduaatsgetuigschrift

Postgraduate certificate

Postinitiële opleiding

Postgraduate programme

Professioneel gerichte bacheloropleiding

Professionally oriented Bachelor’s programme

Professionele bacheloropleiding

Professional Bachelor’s programme

Profileren

To profile (on distinctive features)

Programma (inhoud opleiding)

Curriculum

Q / R

 

Rechtspersoon voor hoger onderwijs

Recognised private institution

Referentiekader

Reference framework

Regie van de borging van de kwaliteit van opleidingen Conduct of quality assurance of programmes
Regie-pilot Conduct pilot
Regierapportage Conduct pilot report

Resultaten

(academic) achievement

Reviewcommissie Review panel

S

 

Schakelprogramma's

Preparatory programme

Sector (NL)

Cluster of studies

Structuurdecreet

(Flemish) Higher Education Law

Studentenvoorzieningen

Student services

Studiebegeleiding

Tutoring/Counselling

Studieduur / cursusduur

Length of studies / programme length

Studiefinanciering

Study finance / grants / student support

Studiegebied

Field of study

Studielast

Workload

Studieprogramma

Curriculum

Studiepunten (EC)

Credits (EC)

Studievoortgang Study progress

T

 

Tijdelijke erkenning

Provisional recognition

Toelatingsvoorwaarden

Admission requirements

Toetsing van studenten

Learning assessments

Toets nieuwe opleiding

Initial accreditation

Toetsen

To assess

Toetsing

Assessment procedure

Toetsing (door commissie van deskundigen)

Assessment (by a panel of experts)

Toetsingskader

Initial accreditation framework

Toetsingsrapport

Initial accreditation report

U / V

 

Vakgebied/discipline

Discipline

Variant

Mode of study

Verbeterbeleid

Improvement policy

Verbeterfunctie

Purpose of quality improvement

Vereniging Hogescholen

The Netherlands Association of Universities of Applied Sciences

Visitatie

Assessment procedure

Visitatiecommissie

Assessment panel

Visitatieprotocol

Assessment protocol

Visitatierapport

Assessment report

Vlaamse Kwalificatiestructuur Flemish Qualification Structure

VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad)

Council of Flemish University Colleges

VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad)

Flemish Interuniversity Council

VLUHR (Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad)

Flemish Council of Universities and University Colleges

Voldoende / Onvoldoende

Satisfactory / Unsatisfactory

Voorbereidingsprogramma

Preparatory programme

Voortgezette opleiding

Postgraduate degree course

Voorwaarden voor continuïteit

Conditions for continuity

Voorzieningen (algemeen) (<>studentenvoorzieningen)

Services and facilities (general) (<>student services)

Voorzieningen (materieel)

Facilities (infrastructure)

VSNU (vereniging van universiteiten)

Association of Universities in the Netherlands

VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten)

National Union of Students in Flanders

W

 
Waarderende aanpak Appreciative approach

Wederzijdse erkenning van accreditatiebesluiten

Mutual recognition of accreditation decisions

Wederzijdse erkenning van diploma’s

Mutual recognition of qualifications

Werkwijze op hoofdlijnen

General procedure

Werkplekleren

Work-based learning

Wet (NL) / Decreet (VL)

Act of Parliament / Law

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)

(Dutch) Higher Education And Research Act (WHW)

Wettelijk (NL) / Decretaal (VL)

By law

Wo-bacheloropleiding

Bachelor’s programme (academic orientation)

Wo-masteropleiding

Master’s programme (academic orientation)

Wo-oriëntatie

Academic orientation

X / Y / Z

 

Zelfevaluatierapport

Self-evaluation report